Ships

UR

IMO #: 9372688
Ship Type: RoRo
Ship Tonage: 14759

MAYSORA

IMO #: 8310542
Ship Type: L. Stock
Ship Tonage: 33400

SINAA

IMO #: 9081590
Ship Type: RoRo / Pax
Ship Tonage: 9807

Amman

IMO #: 9079999
Ship Type: RORO-PAX
Ship Tonage: 8851

BABEL

IMO #: 9523380
Ship Type: HSC
Ship Tonage: 187

GHENA

IMO #: 8303989
Ship Type: L. Stock
Ship Tonage: 40035

BRIDGE

IMO #: 8708622
Ship Type: RoRo
Ship Tonage: 7363

DAREEN

IMO #: 9074913
Ship Type: L. Stock
Ship Tonage: 12959

AYLAH

IMO #: 9097331
Ship Type: RoRo / Pax
Ship Tonage: 5119